Banner

‘Thuiszittersproblematiek’ is een probleem waar in de context van passend onderwijs veel aandacht voor is. Onder de (potentiële) thuiszitters zijn er ook kinderen en jongeren met kenmerken van begaafdheid. Wanneer er sprake is van (dreigende) schooluitval spelen veel factoren een rol die elkaar op een complexe manier beïnvloeden. Het ontstaan van problemen die uiteindelijk leiden tot schooluitval/thuis zitten, is een sluipend proces. Hierbij is het van belang bewust te zijn en begrip te vergroten als het gaat om de manier waarop begaafdheidskenmerken van invloed (kunnen) zijn op de innerlijke belevingswereld van kinderen/jongeren en op de interactie met de omgeving.

In dit document heeft Desirée Houkema artikelen die zij eerder op LinkedIn heeft gedeeld samengebracht en aangevuld met verdere informatie ter verdieping en met diverse follow-up suggesties in de vorm van verwijzingen naar artikelen, inspiratiebronnen en hulpmiddelen.