Banner

Toezichthouders kunnen hun invloed meer aanwenden om passend onderwijs te laten slagen. Dat stelt Willem van Leeuwen die in opdracht van de VTOI-NVTK de redactie heeft gevoerd over de eerste herziene uitgave van ‘TOEZIEN op’. In deze publicatie belichten diverse auteurs het thema toezicht op passend onderwijs vanuit verschillende invalshoeken.

De aanleiding om toezicht op passend onderwijs – inclusief de samenwerkingsverbanden in de regio – uitgebreid te belichten, ligt voor de hand: in mei 2020 publiceerde het ministerie van Onderwijs het evaluatierapport passend onderwijs. Minister Slob schreef daarop de bekende brief met 25 verbeterpunten.

Volgens Willem van Leeuwen, onder meer onafhankelijk voorzitter bij de samenwerkingsverbanden Rijn en Gelderse Vallei én De Eem, is de noodzaak om het thema onder de aandacht te brengen groot. In de praktijk blijken toezichthouders vaak nog zoekende in hun rol. ‘Je houdt toezicht op het schoolbestuur. Maar de bestuurder acteert ook in het samenwerkingsverband. De scholen stellen een gemeenschappelijk doel voor passend onderwijs op, waar het eigen schoolbestuur zich aan bindt. Als het fout gaat, zo is wettelijk geregeld, staan de schoolbesturen aan de lat. En er gaat in het samenwerkingsverband bovendien geld om. Wat gebeurt daar en wat is je rol? Dat zijn relevante vragen.’