Banner

Leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) die aan de criteria voldoen, krijgen een toelaatbaarheidsverklaring voor de hele schoolloopbaan (een voor primair, een voor voortgezet onderwijs). Het samenwerkingsverband neemt hierover het besluit. Er is voor de TLV-aanvraag van deze doelgroep een landelijk aanvraagformulier ontwikkeld. Voor leerlingen met EMB die meer zorg nodig hebben, kunnen (v)so-scholen een beroep doen op de regeling bijzondere bekostiging.

Landelijk aanvraagformulier

(V)so scholen lopen ertegenaan dat de formulierenprocedures en criteria per samenwerkingsverband kunnen verschillen. Dit leidt tot veel bureaucratie, terwijl bij ernstig meervoudig beperkte leerlingen op voorhand duidelijk is dat zij gedurende de gehele schoolloopbaan zijn aangewezen op (voortgezet) speciaal onderwijs en dat categorie 3 bekostiging noodzakelijk is. Daarom is er voor de TLV-aanvraag van deze doelgroep een landelijk aanvraagformulier ontwikkeld. Dit formulier is ontwikkeld in samenspraak met een aantal samenwerkingsverbanden en scholen en sluit zo goed mogelijk aan bij bestaande protocollen. De PO-Raad en de VO-raad doen namens ouders en scholen een dringend beroep op de samenwerkingsverbanden om voor leerlingen met EMB gebruik te maken van dit formulier.

Vaststellen eindleeftijd

Voor het bepalen van de leeftijd waarop de leerling het onderwijs verlaat, is het in overleg met ouders opgestelde ontwikkelingsperspectief (OPP) leidend. In 2020 schreef minister Slob hierover een brief aan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Regeling bijzondere bekostiging

Voor leerlingen met EMB die meer zorg nodig hebben, kunnen (v)so-scholen bij DUO bijzondere bekostiging aanvragen via deze link. Er is in totaal een budget beschikbaar van 5 miljoen euro, dat wordt onttrokken aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden. Er wordt per leerling maximaal 4000 euro bijzondere bekostiging toegekend. Mocht het aantal leerlingen dat aanspraak maakt op de regeling onverhoopt toenemen, dan wordt dit bedrag naar beneden bijgesteld.