Banner

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De spil van het investeringsprogramma wordt gevormd door schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse van de situatie op de school opstellen. Op deze site van de Rijksoverheid is informatie te vinden over het Nationaal Programma onderwijs.

Thuiszitters in beeld

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs is specifiek aandacht voor thuiszitters. Leerlingen die (tijdelijk) niet naar school gaan kunnen -net als schoolgaande leerlingen – gebruik maken van het NPO en het bijbehorende budget. In zijn eerste brief d.d. maart 2021 riep minister Slob scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten op zich in te zetten voor de thuiszittende leerlingen.

Soms staat een leerling niet (meer) ingeschreven op een school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een ontheffing van de leerplicht. Deze leerlingen zijn niet altijd in beeld bij een school, maar hebben mogelijk meer perspectief op ontwikkeling als zij meer mogelijkheden geboden krijgen om onderwijs te volgen. Voor deze groep leerlingen zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld om hen stap voor stap weer in verbinding te brengen met het onderwijs. De middelen zijn beschikbaar voor het proces voorafgaand aan een inschrijving waarin samen met ouders en kind gekeken wordt naar de ontwikkelkansen passend bij de behoefte van het kind.

Minister Slob heeft drie landelijke organisaties (Ingrado, Stichting Gedragswerk en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) gevraagd samen met een aantal regio’s te kijken wat regio’s kan helpen en ondersteunen in het realiseren van passende oplossingen voor deze zeer diverse groep thuiszittende leerlingen. In dit traject zullen tevens de lessen uit de Proeftuinen Onderwijszorgarrangementen en de lessen uit de aanpak ‘Met Andere Ogen’ benut worden. In de tweede brief van minister Slob d.d. juli 2021 kun je meer lezen over dit initiatief.

Van thuis weer naar school

Om leerlingen weer volledig te laten deelnemen aan het onderwijs zijn vaak kleine stapjes nodig. Net zoals schoolverzuim een proces is dat vaak sluipend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt. De praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs.

Unieke subsidie voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren

Van 1 juli tot en met 30 september 2022 kunnen samenwerkingsverbanden een subsidie aanvragen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren. Een unieke regeling vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, waarbij geld beschikbaar is voor niet-ingeschreven kinderen en jongeren dat direct of indirect kan worden ingezet. Lees meer

Contact

Leerlingen die (tijdelijk) thuiszitten en nog staan ingeschreven op een school kunnen voor het NPO terecht bij hun school. Staat een leerling niet meer ingeschreven en/of is er ontheffing van de leerplicht dan kan contact gezocht worden met (het wijkteam van) de gemeente of met het samenwerkingsverband passend onderwijs van de regio waar de leerling woont.