Banner

We spreken van kindermishandeling als er sprake is van een structurele vorm van onveiligheid en de situatie bedreigend of gewelddadig is voor kinderen. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling. Hoe langer kindermishandeling duurt, hoe moeilijker het voor kinderen is om zich evenwichtig te ontwikkelen. Daarom is het van groot belang om bij vermoedens van kindermishandeling actie te ondernemen.

Meest voorkomende vorm van geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in Nederland de meest voorkomende vormen van geweld. Eén op de twintig kinderen krijgt hiermee te maken. In veel gevallen gaat het niet alleen om fysiek geweld, maar ook om emotionele mishandeling, zoals vernedering, verwaarlozing en om financiële uitbuiting. Bij de aanpak van kindermishandeling speelt ook het onderwijs een belangrijke rol.

Als onderwijsprofessionals vermoeden dat een kind wordt mishandeld en/of te maken heeft met huiselijk geweld, dienen zij actie te ondernemen. De ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ biedt hierbij ondersteuning. Deze meldcode beschrijft vijf stappen die aangeven wat je in zo’n situatie moet doen. Sinds 1 juli 2013 zijn alle organisaties die met kinderen werken verplicht om de meldcode te gebruiken.

Op 1 januari 2019 is de meldcode aangescherpt. Met deze aanpassing is het een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. (Onderwijs)professionals moeten in stap 4 en 5 van de meldcode werken met een afwegingskader, waarin is beschreven in welke situaties melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Hiermee is het melden van kinderhandeling en huiselijk geweld minder vrijblijvend geworden en komen kinderen sneller in beeld bij Veilig Thuis. Ook is het belangrijk dat alle signalen zo op één centraal punt – bij Veilig Thuis – terechtkomen. Veilig Thuis bekijkt in overleg met de professional(s) welke actie nodig is.

Beweging tegen kindermishandeling

Om de signalering en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld vanuit het onderwijs verder te verbeteren, is de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’ (BTK) opgericht. Doelen van de BTK zijn dat onderwijsprofessionals signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en beter herkennen en dat hun handelingsbereidheid en handelingsvaardigheid groter worden. De BTK is vertegenwoordigd in het kernteam van het Nationale Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Meer informatie