Banner

IVIO@school is geen school. Het is een particuliere organisatie die zijn ontstaansgeschiedenis kent uit De Wereldschool, welke onderwijs organiseerde voor leerlingen in het buitenland. IVIO@school biedt lespakketten aan en richt zich daarbij ook op individuele leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Leerlingen werken zelfstandig met behulp van een jaarplanner, studiewijzer en leerboeken en worden op afstand begeleid door vakdocenten.

In het (reguliere) voortgezet onderwijs wordt IVIO-materiaal wel eens ingekocht, bijvoorbeeld om maatwerk te kunnen bieden aan thuiszitters of leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar om wat voor reden dan ook niet of nauwelijks fysiek onderwijs kunnen volgen. Dit is toegestaan als onderdeel van een traject waarin toegewerkt wordt naar terugkeer naar onderwijs op school. Een belangrijke voorwaarde is dat de inzet van IVIO lesmateriaal plaatsvindt onder regie van de school waar de leerling staat ingeschreven en geborgd is in een OPP dat gericht is op (geleidelijke) terugkeer naar deze school. Dit in combinatie met de inzet van de beleidsregel afwijking onderwijstijd.

IVIO en examentrajecten in het reguliere voortgezet onderwijs

In trajecten waarin wordt gewerkt met IVIO-lespakketten is het belangrijk om in het oog te houden dat een ononderbroken leerroute mogelijk blijft, met name daar waar het de examens betreft. In het veld bestaat soms de onterechte aanname dat leerlingen die in het reguliere voortgezet onderwijs ingeschreven staan middels IVIO ook opgeleid kunnen worden voor (combinaties met) het staatsexamen. Dit is niet mogelijk. Leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs kunnen geen diploma halen door examens in het regulier vo te combineren met het staatsexamen.

Reguliere scholen voor voortgezet onderwijs leiden op voor een ondeelbaar volledig regulier eindexamen, bestaande uit schoolexamens in combinatie met het centraal schriftelijk examen. Dit betekent dat een leerling die is ingeschreven op een reguliere vo-school in alle, bij de schoolsoort en profiel behorende, vakken het eindexamen moet afleggen aan de school van inschrijving. Wel kunnen leerlingen die staan ingeschreven op een reguliere vo-school voor een extra vak (dat niet op de vo-school zelf wordt gegeven) middels de inzet van bijvoorbeeld IVIO-lespakketten worden opgeleid voor het staatsexamen. Dit vak telt dan niet mee voor het bepalen van de uitslag voor het eindexamen, maar kan wel op de cijferlijst worden vermeld.

Examens in regulier voortgezet onderwijs

Lees hier meer over maatwerkmogelijkheden die ingezet kunnen worden bij examens in het reguliere voortgezet onderwijs.