Banner

Een recente ontwikkeling is het ontschotten van het (speciaal) onderwijs. Oftewel: het komen tot gespecialiseerd onderwijs waarin leerlingen met een diversiteit aan extra ondersteuningsbehoefte onderwijs volgen in dezelfde klas. De reeds geïmplementeerde beleidsregel biedt scholen die hieraan werken de ruimte om hiermee te experimenteren in de komende vier jaren. Vanuit het NRO loopt er een onderzoek.

Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op wat de gevolgen zijn van gemengde groepen op de leerontwikkeling, het leergedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en op de attitudes, self-efficacy, en competenties van leraren. Enerzijds worden de verschillende leraar-, leerling uitkomsten beschreven, en anderzijds wordt nagegaan of factoren op leraar- en leerling niveau gerelateerd zijn aan de uitkomsten bij leerlingen en hoe zich dit ontwikkelt over tijd.

Dit onderzoek geeft daarnaast beleidsinformatie over hoe de experimenten zijn vormgegeven in termen van beleid, cultuur en praktijk, of en welke verschillen er zijn tussen de experimenten en welke bevorderende en belemmerende factoren er zijn in de implementatie van het experiment. ​