Banner

Wat is de aanleiding voor deze FAQ?

Vanaf 2022 ontvangen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs een btw-compensatie voor het inlenen van personeel. Hierdoor is de bekostiging van samenwerkingsverbanden met € 13 per leerling opgehoogd.[1] De aanleiding voor deze compensatie is toegelicht in de Voorjaarsnota 2022. Daarin staat dat de samenwerkingsverbanden eerst waren vrijgesteld van btw bij de detachering van personeel naar of vanuit samenwerkingsverbanden, maar als gevolg van een aanscherping in EU-regelgeving is deze vrijstelling niet meer mogelijk.

Er circuleren echter diverse berichten in de onderwijspraktijk waarom btw in rekening brengen bij detacheringen niet nodig zou zijn. Deze FAQ heeft als doel helderheid te scheppen over dit onderwerp. Deze FAQ verschijnt nu omdat wij[2] deze helderheid onlangs hebben gekregen vanuit een overleg met de ministeries van Financiën en Onderwijs (OCW).

Let op: Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Wat is er de afgelopen jaren in de regelgeving veranderd ten aanzien van de detachering van personeel?

De toelichting uit de Voorjaarsnota 2022 blijkt onjuist. Er heeft geen aanscherping van de EU-regelgeving op dit vlak plaatsgevonden. De laatste relevante wijziging betrof een wijziging in het btw-besluit inzake het ter beschikking stellen van personeel uit 2018. Deze aanpassing zag op de voorwaarde dat de uitlenende partij moet delen in dezelfde btw-vrijstelling als het samenwerkingsverband dat het personeel inleent (zie onderdeel 3.2). Samenwerkingsverbanden (sociaal-culturele vrijstelling) en onderwijsinstellingen (onderwijsvrijstelling) delen niet in dezelfde btw-vrijstelling. Door deze nieuwe voorwaarde, is het inlenen van personeel door samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen in beginsel belast met 21% btw.

Feitelijk moet worden geconcludeerd dat de regels omtrent de btw-heffing bij detachering  ongewijzigd zijn gebleven, behoudens bovengenoemde aanpassing in het btw-besluit in 2018. De btw-compensatie per 1 januari 2022 heeft geen verdere wijziging aangebracht in de spelregels.

Waardoor is er een verschil tussen de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden en onderwijsinstellingen

Samenwerkingsverbanden zijn voor hun prestaties die voortvloeien uit het ondersteuningsplan vrijgesteld van btw op basis van de sociaal-culturele vrijstelling uit de Wet op de Omzetbelasting (art. 11, lid 1, letter f). Onderwijsinstellingen zijn voor hun onderwijsactiviteiten vanuit de Wet op de Omzetbelasting vrijgesteld van btw op basis van de onderwijsvrijstelling (art. 11, lid 1, letter o).

Is de detachering van personeel naar of vanuit mijn samenwerkingsverband nu wel of niet belast met btw?

De hoofdregel is dat detachering van personeel belast is met 21% btw. Er bestaan echter verschillende uitzonderingen op basis van bestaande regelgeving en heersende jurisprudentie. Dit is opgenomen in het volgende besluit: Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel. Deze uitzonderingen hebben o.a. betrekking op:

  1. Het detacheren van personeel tussen samenwerkingsverbanden onderling. Dit is uitgewerkt in onderdeel 3.2 van het besluit.
  2. Het detacheren van onderwijsgevend personeel vanuit een onderwijsinstelling aan een samenwerkingsverband. Dit is uitgewerkt in onderdeel 5.3 van het besluit.

Kan de btw-vrijstelling ook gelden voor detachering van niet-onderwijsgevend personeel?

Ja, dit kan, indien de detachering kan worden aangemerkt als een nauw met het onderwijs samenhangende dienst. Zo oordeelde Gerechtshof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2015:982) dat detachering van een leerkracht aan een REC ten behoeve van bemanning van het Steunpunt Autisme kon worden aangemerkt als een nauw met het onderwijs samenhangende dienst. Treedt bij twijfel in vooroverleg met de fiscus of win advies in bij jouw fiscaal adviseur.

Hoe weet ik of onze detacheringsovereenkomst onder de uitzonderingen valt en niet belast is met btw?

Dit is afhankelijk van de vraag wie er wordt gedetacheerd en welke werkzaamheden de betreffende persoon verricht binnen het samenwerkingsverband. De te beantwoorden vraag is of de detachering is aan te merken als een nauw met het onderwijs samenhangende dienst. Daarvan is sprake als de detachering onontbeerlijk is voor het te verzorgen onderwijs. Raadpleeg hiervoor het aangehaalde btw-besluit inzake het ter beschikking stellen van personeel en win bij twijfel fiscaal advies in om de juiste conclusie te trekken.

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid tot vooroverleg met de Belastingdienst. Vooroverleg is een overleg tussen de inspecteur en belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger. Via het vooroverleg kan de belastingplichtige vooraf zekerheid krijgen over de btw-gevolgen bij detachering van personeel.

In hoeverre kan er meer duidelijkheid gegeven worden met concrete praktijkvoorbeelden?

Wij onderzoeken op dit moment in overleg met betrokkenen in hoeverre dit realiseerbaar is. Zodra hier meer informatie over is, dan zal dit worden gedeeld.

Ben ik btw verschuldigd over de periode vóór 2022?

Indien de detacheringsovereenkomst niet onder de btw-vrijstelling valt, dan is er btw verschuldigd over de jaren vanaf 2018 tot en met heden. Eventuele correcties dienen uit eigen beweging te worden gemeld bij de Belastingdienst op basis van in te dienen btw-suppleties.

Wie is aan zet om de regels na te leven?

Dit is de uitlenende partij. Die is er verantwoordelijk voor dat er in bepaalde gevallen met btw gefactureerd wordt en de btw tijdig wordt afgedragen.

[1] Bekostiging zware ondersteuning (personeel)

[2] Steunpunt Passend Onderwijs, Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad, VO-raad, Sectorraad GO