Banner

Compensatie btw-kosten samenwerkingsverbanden met ingang van 1 januari 2022

Tussen onderwijsinstellingen onderling was het in het verleden onder strikte voorwaarden mogelijk om personeel zonder verrekening van btw uit te wisselen. Tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen (schoolbesturen) is dat sinds december 2018 niet meer vanzelfsprekend omdat de regels voor de vrijstelling met betrekking tot het detacheren van personeel zijn aangescherpt. Dit heeft er toe geleid dat veel belastinginspecteurs verleende vrijstellingen aan schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden hebben ingetrokken op grond van de aangescherpte regels.

De aanscherping is onder andere dat detachering van personeel aan een sociaal-culturele instelling alleen mogelijk is indien zowel de inlener als de uitlener aangemerkt zijn als een sociaal-culturele instelling die vrijgesteld zijn van omzetbelasting; Samenwerkingsverbanden zijn wel maar scholen/schoolbesturen niet zo’n vrijgestelde instelling. Schoolbesturen die personeel detacheren aan samenwerkingsverbanden om de uitvoering van het Ondersteuningsplan mogelijk te maken zijn dus niet meer vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting over deze dienst.

Een eerdere analyse van Infinite Financieel leidde tot de conclusie dat waarschijnlijk tussen de € 100 en € 150 miljoen gemoeid is met detacheringen van scholen naar samenwerkingsverbanden. Dat zou betekenen dat er jaarlijks tussen de € 21,0 en € 31,5 miljoen aan btw per jaar moet worden betaald (21%). Er is lang met OCW en ook Financiën overlegd over de gevolgen van het niet meer btw-vrij kunnen detacheren. Verschillende maatregelen zijn onderzocht, maar bleken niet haalbaar. Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een structurele compensatie van € 30 miljoen met ingang van 2022. Dit bedrag wordt structureel aan de samenwerkingsverbanden po en vo toegekend via een ophoging van de bekostiging voor zware ondersteuning (vanaf 1/1/2022). In 2022 gaat het om een bedrag van € 12,77 per leerling.

Voor samenwerkingsverbanden die voornamelijk werken met eigen personeel zal deze compensatie een meevaller zijn. Voor samenwerkingsverbanden die vooral inhuren, zal de compensatie waarschijnlijk ontoereikend zijn.

Er circuleren diverse signalen waarom btw in rekening brengen bij detacheringen niet nodig zou zijn. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft getracht via een FAQ samen met OCW en diverse andere partijen meer duidelijkheid te scheppen. Dit is tot nu toe niet gelukt. Een nieuw overleg met OCW en het ministerie van Financiën volgt in 2023. Zodra er meer duidelijkheid is over het al dan niet in rekening brengen van BTW, wordt de informatie via het Steunpunt Passend Onderwijs verspreid.