Banner

Compensatie btw-kosten samenwerkingsverbanden met ingang van 1 januari 2022

Tussen onderwijsinstellingen onderling was het in het verleden onder strikte voorwaarden mogelijk om personeel zonder verrekening van btw uit te wisselen. Tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen (schoolbesturen) is dat sinds december 2018 niet meer vanzelfsprekend door een wijziging in het btw-besluit inzake het ter beschikking stellen van personeel. Deze aanpassing zag op de voorwaarde dat de uitlenende partij moet delen in dezelfde btw-vrijstelling als het samenwerkingsverband dat het personeel inleent. Samenwerkingsverbanden (sociaal-culturele vrijstelling) en onderwijsinstellingen (onderwijsvrijstelling) delen niet in dezelfde btw-vrijstelling. Door deze nieuwe voorwaarde is het inlenen van personeel door samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen in beginsel belast met 21% btw.

Een analyse van Infinite Financieel van enkele jaren geleden leidde tot de conclusie dat waarschijnlijk tussen de € 100 en € 150 miljoen gemoeid is met detacheringen van scholen naar samenwerkingsverbanden. Dat zou betekenen dat er jaarlijks tussen de € 21,0 en € 31,5 miljoen aan btw per jaar moet worden betaald (21%). Er is lang met OCW en ook Financiën overlegd over de gevolgen van het niet meer btw-vrij kunnen detacheren. Verschillende maatregelen zijn onderzocht, maar bleken niet haalbaar. Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een structurele compensatie van € 30 miljoen met ingang van 2022. Dit bedrag wordt inmiddels structureel aan de samenwerkingsverbanden po en vo toegekend via een ophoging van de bekostiging voor zware ondersteuning (vanaf 1/1/2022). In 2022 ging het om een bedrag van € 12,77 per leerling.

Het nieuwsbericht over BTW veroorzaakte het afgelopen jaar veel onduidelijkheid en discussie. Na overleg met de ministeries Financiën en Onderwijs (januari 2023) is er nu meer duidelijkheid. Hierover lees je in de veel gestelde vragen en antwoorden.