Banner

De stroomschema’s voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het gespecialiseerd onderwijs zijn verduidelijkt. De stroomschema’s zijn ontwikkeld om te bepalen welk samenwerkingsverband de verklaring moet afgeven en vervangen alle eerdere versies.

Complex systeem

Het systeem voor afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het gespecialiseerd onderwijs is complex en roept veel vragen op. Regionale verschillen tussen samenwerkingsverbanden, schoolwisselingen en verhuizingen van leerlingen leiden tot onduidelijkheid, onenigheid en (soms) calculerend gedrag. De discussies die hiervan het gevolg zijn kosten veel tijd en geld, en zorgen voor onzekerheid bij ouders, leerlingen en scholen. Dit is een vorm van onnodige bureaucratie die niet ten goede komt aan de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

De vernieuwde stroomschema’s moeten bijdragen aan meer duidelijkheid en minder discussie. Samenwerkingsverbanden, scholen, sectororganisaties en vertegenwoordigers van ouders en leerlingen trekken samen met het ministerie van OCW op om onnodige bureaucratie, onduidelijkheid en onrechtvaardige situaties bij grensverkeer tussen samenwerkingsverbanden verder tegen te gaan.

Deze stroomschema’s zijn opgesteld conform huidige wetgeving. Knelpunten in die wetgeving worden hiermee niet opgelost. Hier gaat een de werkgroep TLV onder regie van OCW de komende periode verder mee aan de slag.

Vragen

Advies is om eerst de stroomschema’s te raadplegen en als die geen of onvoldoende antwoord bieden, te proberen consistent te redeneren vanuit (bijna) vergelijkbare situaties. Vragen die niet in het stroomschema lijken te worden opgelost kunnen gesteld blijven worden via helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl.