Banner

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor samenwerkingsexperimenten van regulier en speciaal onderwijs. Lees hier de nieuwe Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. Doel van de beleidsregel is om intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen mogelijk te maken om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen. Met een geïntegreerde voorziening die meerdere onderwijssoorten aanbiedt, kunnen scholen kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs en passende ondersteuning bieden.

Volgens de beleidsregel regelt daarom dat een speciale school/instelling en een reguliere school die intensief willen samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren (met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging). Dat wil zeggen dat leerlingen gedurende het experiment van de scholen kunnen worden gemengd, terwijl de scholen als aparte scholen blijven bestaan en hun BRIN-nummers behouden.

Kernpunten

Dit zijn de kernpunten van de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs:

  • Er is samenwerking mogelijk tussen alle scholen/schooltypen.
  • Leerlingen uit regulier basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs kunnen samen in een groep zitten. Dit geldt ook voor leerlingen van regulier voortgezet onderwijs, vso en praktijkonderwijs.
  • Er zijn geen symbiose-overeenkomsten meer nodig. Vermelding van de extra ondersteuning in het OPP volstaat.
  • Docenten van deelnemende vso-scholen mogen gedurende de experimenteerperiode lesgeven op de reguliere vo-school, ook als zij (nog) niet voldoen aan de daar geldende bevoegdheidseisen.
  • Deelnemende scholen kunnen worden gevraagd om aan beleidsevaluatieonderzoek deel te nemen.

Over 5 tot 7 jaar moet er dan een wet zijn, waarin die samenwerking structureel goed geregeld is.

Experiment aanvragen

Scholen kunnen voor het schooljaar 2022-2023 een aanvraag indienen vóór 1 mei 2022. De aanvraag omvat de volgende onderdelen:

  • Een plan van aanpak voor het experiment: visie, doelen, huisvesting, aanpak, planning en begroting. Het plan beschrijft ook het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de geïntegreerde voorziening en hoe het experiment is ingebed in het systeem van kwaliteitszorg.
  • Een bewijs van instemming van de medezeggenschapsraden van deelnemende scholen en instellingen, van de betrokken samenwerkingsverband(en) en van de betrokken gemeente(n).
  • Indien een van de deelnemende scholen of instellingen een so/vso school betreft, wordt in het plan van aanpak beschreven hoe het deel van de school dat geen onderdeel uitmaakt van het experiment in de nieuwe situatie wordt vormgegeven.

De aanvraag wordt ingediend door het bevoegd gezag van de deelnemende scholen. Zijn er meerdere bevoegde gezagsorganen betrokken, dan dienen zij de aanvraag gezamenlijk in. De aanvraag moet worden ingediend bij:

OCW
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Of per e-mail bij: m.zandbergen@minocw.nl onder vermelding van ‘Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs’

Meer informatie

Voor vragen, informatie en/of ondersteuning bij de aanvraag kun je contact opnemen met:

Marlies Peters (SPO)
m.peters@poraad.nl
06-13965059

of

NCOJ
regspec@ncoj.nl

Webinar

Bekijk hier het webinar (25-9-2020) over de Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs: