Banner

Op basis van een aantal internationale verdragen dringen de Kinderombudsman, het College voor de Rechten van de Mens en Defence for Children al jaren aan op inclusief onderwijs. In de verbeteragenda passend onderwijs staat dit nu ook als nieuwe opdracht: de komende jaren moet ingezet worden op inclusiever onderwijs, met als doel dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften thuisnabij onderwijs kunnen volgen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. In dit artikel uit het PO magazine biedt Marlies Peters, projectleider PO van Steunpunt Passend Onderwijs nadere begripsvorming en schetst twee voorbeelden.