Partners

Wij werken vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs nauw samen met verschillende organisaties en partijen die actief zijn op het gebied van passend onderwijs.

 

De klankbordgroep bestaande uit schoolleiders, zorgcoördinatoren en directeuren van samenwerkingsverbanden adviseert het Steunpunt Passend Onderwijs over het beleid en het aanbod met hun kennis vanuit het veld.

De PO-Raad behartigt binnen het passend onderwijs de belangen van schoolbesturen, zowel voor het regulier als speciaal onderwijs.

Meer lezen

Meer lezen

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs is beschikbaar voor begeleiding en ondersteuning van de ondersteuningsplanraad en de instemming op het ondersteuningsplan.

Meer lezen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van en ondersteunt gemeenten.

Meer lezen

Het transitiebureau jeugd van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd.

Meer lezen

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het Landelijk Steunpunt ZAT van het NJI helpt bij (het opzetten van) een zorg- en adviesteam.

Meer lezen

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Meer lezen

De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC´s in Nederland.

Meer lezen

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs is een vereniging voor besturen met hun scholen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Meer lezen

Ingrado draagt als landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en rmc actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk, en van goede voorwaarden voor het werk van haar leden.

Meer lezen

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video