Banner

Kamer akkoord met doorontwikkeling passend onderwijs: 25 verbeterpunten

De Tweede Kamer wil dat minister Slob haast maakt met de uitvoering van zijn eerder bekendgemaakte 25 verbeterpunten. Dat bleek bij de bespreking van de evaluatie passend onderwijs in de Tweede Kamer op 17 november 2020. Met de verbeterpunten zet de minister een fors aantal stappen tot betere ondersteuning voor leraren en meer inspraak voor leerlingen.

De wens wordt breed gedeeld om zo snel mogelijk te komen met een landelijke norm voor basisondersteuning en ruimte voor initiatieven voor inclusiever onderwijs die nu nog niet binnen de wettelijke kaders passen. Minister Slob gaf in het debat aan dat het nog niet overal gaat zoals bedoeld. Hij kwam tot nu toe niet met grote aanpassingen, omdat hij een evaluatie wilde afwachten en niet de spelregels tijdens de wedstrijd wilde veranderen. Met de 25 verbeterpunten uit zijn brief wil hij lessen trekken uit de evaluatie om te komen tot goed onderwijs voor alle kinderen, zo nodig met zorg.

Passend onderwijs doorontwikkelen

De meerderheid van de Tweede Kamer, ook GroenLinks en de PvdA, steunden op 17 november in principe het voorstel van Slob om het systeem overeind te houden. De minister bepleitte de doorontwikkeling van passend onderwijs en wilde geen ingrijpende koerswijzigingen.

De verschillende politieke partijen kwamen met eigen ideeën om passend onderwijs te verbeteren. D66 komt met een voorstel voor leerrecht om thuiszitten te voorkomen. De PvdA benadrukte de onafhankelijkheid van het ouder- en jeugdinformatiepunt dat elk samenwerkingsverband moet inrichten en pleitte voor verdergaand onafhankelijk intern toezicht op het samenwerkingsverband. De VVD maakte zich sterk voor de hoogbegaafde leerlingen en wil het in dat kader mogelijk maken dat deze leerlingen ook particulier onderwijs kunnen volgen.

Stemming moties op 24 november

De Kamerleden hebben op 17 november 15 nieuwe moties ingediend (kijk via voornoemde link bij agendapunt 19 voor de ingediende moties), waarover op dinsdag 24 november is gestemd.

De moties gingen over uiteenlopende onderwerpen als de wachtlijsten in het speciaal onderwijs, het vóorkomen van Veilig Thuis meldingen bij geschillen over passend onderwijs, onafhankelijk toezicht, de ondersteuning van Samen naar Schoolklassen, het betrekken van ouders bij de oudersteunpunten die bij de samenwerkingsverbanden moeten komen en over middelen voor ondersteuning van hoogbegaafde kinderen binnen het onderwijs.

Alle moties zijn aangenomen behalve motie 384. Deze motie van kamerlid Westerveld, met steun van Kwint en Van den Hul, betrof het verzoek om onderzoek naar alternatieve vormen van regionale samenwerking. Denkbaar zijn vormen van samenwerking zonder een extra bestuurslaag. Als reden voerden zij de grote verschillen in effectiviteit en kwaliteit van samenwerkingsverbanden aan. Deze motie is afgewezen.

Kamerbrief ‘Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs’
Bijlage 1: Beleidsnota evaluatie passend onderwijs