Banner

Samen werken we aan steeds inclusiever onderwijs! Een van de manieren waarop dat ideaalbeeld steeds dichterbij gebracht wordt zijn Samen naar School-initiatieven: onderwijs én zorg voor kinderen met complexe en specifieke ondersteuningsbehoeften, maar dan gewoon binnen het reguliere onderwijs. Het kan en mag (en wordt ook al op veel plekken gedaan), maar lang niet iedereen weet dit.

Eind september verscheen daarom de Handreiking Samen naar School-initiatieven. Deze handreiking voorziet het veld van belangrijke informatie en concrete tips bij het inrichten van gespecialiseerd onderwijs binnen reguliere scholen. In de periode september – december 2022 faciliteert het Steunpunt Passend Onderwijs de beweging die met deze handreiking in gang wordt gezet. Een naar vanzelfsprekender samenwerking, en uiteindelijk een naar meer inclusie. Zij doet dit door in deze periode een ondersteuningsteam beschikbaar te stellen. Dit team is beschikbaar voor begeleiding en advies. Het inventariseert gedurende deze periode bestaande vragen en behoeften van zowel startende als bestaande initiatieven. Waar mogelijk beantwoordt het vragen, via een FAQ op de website van het steunpunt en via de webversie van de Handreiking Samen naar School-initiatieven. En tenslotte stelt het een advies op voor verdere ondersteuning.

Het ondersteuningsteam bestaat uit De Stichting het Gehandicapte Kind, BMC en OOG. In nauwe onderlinge samenwerking pakken zij de bovengenoemde opdracht op. Zij vullen elkaar daarbij aan in kennis en kunde:

  • Stichting het Gehandicapte Kind heeft de afgelopen tien jaar individuele initiatiefnemers die een Samen naar School klas willen starten hand-on ondersteund. Bijvoorbeeld door het meedenken over en uitwerken van initiële plannen of praktisch adviseren bij complexe vraagstukken rond financiering, huisvesting, zorgkwaliteit of   Zij zetten hun (ervarings)deskundigheid en verzamelde kennis en tools in om te zorgen dat niet steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden.
  • BMC heeft in eerdere opdrachten rond onderwijsozrgarrangementen veel ervaring opgedaan met het begeleiden van startende initiatieven. Zij ondersteunen op het voeren van de juiste dialoog met de juiste agenda en de juiste betrokkenen;
  • OOG adviseert al jaren op het snijvlak tussen onderwijs en zorg, met een sterke focus op de vertaling van theorie en beleid naar betekenisvolle praktijk. Zij nemen het beantwoorden van complexe inhoudelijke vragen en het verzinnen van creatieve oplossingen binnen bestaande wetgeving voor hun rekening.

Vanuit het steunpunt doen we een oproep aan alle startende en bestaande initiatieven die behoefte voelen aan ondersteuning bij het (beter) bereiken van hun doel. Voor verder informatie of aanmelden kan je contact opnemen met het steunpunt via Marlies Peters: m.peters@poraad.nl