Banner

Scholen kunnen voor komend jaar (schooljaar 2023-2024) tot en met 1 mei 2023 een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Scholen kunnen alle leerlingen zo een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan hun ondersteuningsbehoeften.

Dit past in een bredere ontwikkeling om tot inclusiever onderwijs en meer maatwerk voor leerlingen te komen.

Geïntegreerde voorziening

Met het experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd, terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden gedurende het experiment hun BRINnummers.

Gedurende het experiment zal op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen worden gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Aanvraag indienen

Het indienen van een aanvraag voor deelname aan het experiment schooljaar 2023-2024 kan tot en met 1 mei 2023. In de beleidsregel lees je hoe je een aanvraag kunt indienen en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen. 

De regeling loopt nog één jaar door; daarna is het de bedoeling dat er een nieuwe beleidsregel komt die nog meer ruimte biedt in de route naar inclusiever onderwijs. 

Ondersteuning vanuit Steunpunt Passend Onderwijs

Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om de samenwerking te zoeken om samen te komen tot een geïntegreerde voorziening waarin aan een breed scala aan leerlingen onderwijs wordt gegeven. Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ondersteunt en begeleidt de initiatieven, in samenwerking met het NCOJ.

Mocht je nog aanvullende vragen hebben n.a.v. de regeling of behoefte hebben aan inhoudelijke toetsing of kortdurende ondersteuning, dan kan je contact opnemen met Marlies Peters via m.peters@poraad.nl. Voor meer informatie verwijzen wij naar het ondersteuningsprogramma van het SPO. 

In een online community van het SPO kunnen scholen daarnaast vragen stellen aan elkaar en ideeën en ervaringen op dit vlak delen:

Ook onderstaande brengen wij graag onder de aandacht:

Praktijkvoorbeeld

Zie specifiek ook het voorbeeld van de Bossche Vakschool, over de ‘VMBO S – Samen, Succes, Symbiose’, waar leerlingen in het derde leerjaar praktijkvakken volgen en aan het einde van dit leerjaar doorstromen naar leerjaar 4 om daar het volledige reguliere programma te volgen en eindexamen te doen. De Bossche Vakschool neemt ook deel aan het experiment regulier-speciaal.