Banner

De ministeries van VWS en OCW hebben mogelijk gemaakt dat in de afgelopen 2,5 jaar aan 50 speciaal onderwijsscholen een zorgarrangeur beschikbaar werd gesteld. De belangstelling was groot en ook het effect was positief en daarom is besloten, in overleg met de ministeries, om het project met een jaar te verlengen. Daarom is er nu een nieuwe inschrijfronde voor het kalenderjaar 2023. En let op: er is een korte inschrijfperiode tot maximaal 15 januari 2023!

Wat gaat de zorgarrangeur doen?

De zorgarrangeurs bieden scholen ondersteuning bij het organiseren van zorg in onderwijstijd voor de leerlingen van deze scholen. Dit betekent dat scholen worden ondersteund bij het inzetten van zorggelden waar hun leerlingen vanuit de verschillende zorgwetten aanspraak op kunnen maken om zorg in onderwijstijd. Dit betekent dat:

  1. De zorgarrangeur na analyse van de situatie samen met de school het gesprek aangaat met de zorgpartijen, gemeentes, zorgkantoren en de onderwijspartners over de inzet van zorggelden voor leerlingen tijdens onderwijstijd en daar concrete afspraken over maakt. Hieronder valt ook het voeren van gesprekken met ouders over de inzet van het PGB tijdens schooltijd.
  2. Er een plan van aanpak gemaakt zal worden waarmee de school ook na afronding van het traject zelfstandig verder kan met soortgelijke vraagstukken in de toekomst.

Wat levert de zorgarrangeur op?

  1. De school krijgt zicht op en inzicht in de mogelijkheden en middelen met betrekking tot zorg in onderwijstijd. Hierdoor kan de school zich meer richten op zijn kerntaak, het verzorgen van onderwijs.
  2. De school is minder tijd kwijt in het onderhandelen met zorgpartners, gemeentes, zorgkantoren en de ouders over de inzet van het PGB en zorg tijdens schooltijd.
  3. Onderwijsgeld wordt besteed aan onderwijs.
  4. Na de ondersteuning door de zorgarrangeur is de school zelf in staat de juiste kanalen te vinden om de zorg gefinancierd te krijgen vanuit de zorgkaders.

Bezoek voor meer informatie en de aanmeldprocedure het bericht op de website van Onderwijsconsulenten.